Спорт
Меню сайту


Корисні сайти

відділ освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації
Новоград-Волинська райдержадміністрація

Сайти шкіл району


Корисні посилання


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


GISMETEO: Погода по г.Новоград-Волынский
Вітаю Вас, Гість · RSS 27.03.2023, 01:34

 

 

 

Спортивні досягнення:
- 1990 - 2007 роки - багаторазові чемпіони та призери районних змагань з футболу, волейболу, легкої атлетики.
- 2009 рік – ІІ місце з мініфутболу серед хлопців (6 клас)

 

- 2010-2011 роки- легкоатлетичний крос - 3 місце,

Настільний теніс - 3 місце

2012-2013 н.р. - волейбол: хлопці - 2 місце, дівчата - 3 місце; стрільба з пневматичної гвинтівки - 11 місце; міні-футбол - 6 місце;

шашки - 3 місце (Тарнавська Я.М., учитель математики)

  

       Якщо  хочеш  бути  сильним  -   бігай,      

 Якщо  хочеш  бути  красивим -  бігай,

 Якщо  хочеш  бути  розумним -  бігай,

   Якщо  хочеш  бути  здоровим  -   бігай. 

                                                        / Із напису на скелі у Стародавній Греції /

 

 

Добре здоров 'я, відчуття повноти,

 

невичерпності фізичних сил - найважливіше

 

джерело життєрадісного світосприймання, оптимізму,

 

готовності пе­реборювати будь-які труднощі.

 

 Хвора, квола, схильна до захворювань дитина –

 

джерело багатьох негод»

 

/ В.О. Сухомлинський /

 

НАШЕ  МАЙБУТНЄ   ЗДОРОВІ  ДІТИ!

 

НАШЕ  ЗАВДАННЯ - ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ МОТИВАЦІЇ   

                                         ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ  ЗДОРОВ’Я  ТА  

                                         СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО  

                                         СВОГО  ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

 

В сучасному житті виховання дітей приймає якості спеціально організованої  і цілеспрямованої діяльності, яка передбачає всебічний, гармонійний розвиток і здорову особистість.

Мистецтво виховання – унікальний, індивідуальний, складний, завжди конкретний і неповторний процес.

Фізична культура і спорт допомагають людям розкрити свої можливості. Це могутній засіб молодості і краси. Заняття фізичною культурою впливають на облік людини, зміцнюють її фізичні і духовні сили, вселяють бадьорість та енергію.

Питання формування гармонійно розвинутої особистості, приймають сьогодні особливу актуальність.

Актуальність дослідження соціально-педагогічних проблем фізичної культури визначається тим, що при підвищенні ролі фізичної культури і спорту  в житті суспільства вони все активніше впливають на виховання особистості, яка зможе захищати, примножувати наші соціальні, моральні і культурні цінності.

Мета нашого колективу школи – формування всебічної гармонійно розвинутої особистості, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту та фізичну досконалість, використовуючи науковий пошук.

 Підвищення ефективності процесу формування здорового способу життя учнів у контексті створення інноваційного освітнього середовища, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання.

Визначення системи інноваційного розвитку, яка дасть можливість забезпечити духовний, інтелектуальний, фізичний та соціальний розвиток дітей та учнівської молоді.

На сучасному етапі пріоритети у викладанні предмета фізичної культури суттєво змінилися. Провідна мета: зберегти здоров'я дитини; дати їй знання, які допоможуть їй зміцнити та розвинути свої фізичні можливості. Крім цього матеріали уроків повинні враховувати віко­ві, статеві та індивідуальні особли­вості учнів.

За допомогою всіх форм на­вчальної та позакласної робо­ти педагог повинен закласти фундамент фізичної культури, вказати учням шляхи оволодіння необхідними знаннями, навичками і вміннями, методикою розвитку фізичних якос­тей, потрібних для зміцнення здоров'я, забезпечення здоро­вого способу життя.

Слід спрямувати основні зу­силля на створення передумов для досягнення певного рівня фізичної культури кожним випускником школи.

  

Основни­ми компонентами фізичної культури в школі є:

 

-  гармонійний фізичний роз­виток;

-  володіння передбаченими програмою руховими вміння­ми і   

    навичками;

-  володіння широким ко­лом знань у галузі фізичної культури;

- володіння методикою са­мостійних занять фізичними

  вправами,  способами самоконт­ролю та аналізу стану фізич­ної    

  підготовленості й стану здо­ров'я;

- високий рівень розвитку фізичних якостей;

- творча діяльність особис­тості щодо використання на­бутих умінь і  навичок з метою фізичного вдосконалення.

Найважливішим завданням учителя є турбота про здоров'я учнів. Тому прагну визначити індивідуальні здібності й устремління кожного. Керуючись цим принципом, здійснюю дифе­ренційоване використання за­собів фізичної культури на за­няттях зі школярами різної ста­ті та віку з урахуванням стану їхнього здоров'я, ступеня фі­зичного розвитку та рівня фі­зичної підготовленості.

Основною формою роботи з фізичного виховання є урок фізичної культури, на якому учні здо­бувають мінімум необхідних знань, умінь і навичок, що за­безпечує їм потрібний фізич­ний розвиток, зміцнення здо­ров'я.

Сучасний урок фізичної культу­ри повинен бути не тренувальним, а, в першу чергу, освітнім та оздоровчим.

У своїй роботі використо­вую різні методи навчання, які спрямовані на особистісно-зо­рієнтований підхід. Добре це поєднується при використан­ні групового, індивідуального і колового методів. Так, добре знаючи клас, при груповому ме­тоді учнів поділяю на групи за рівнем фізичної підготовленос­ті. Це сприяє ущільненню уро­ку і забезпечує різнобічний вплив на фізичну підготовле­ність учнів.

Індивідуальний метод вико­ристовую при тематичних атес­таціях, спираючись на рівень навчальних досягнень.

При коловому методі трену­вання учнів поділяю на групи за рівнем фізичної підготовле­ності, станом здоров'я, за належністю до підготовчої гру­пи. Кількість груп залежить від кількості місць занять, стан­цій. На кожній станції учні ви­конують певну вправу.

Актуальним завданням шко­ли є адаптація системи навчання до розвитку фізичних і духов­них індивідуальних можливо­стей кожного учня. Тому по­шук освітніх технологій зорієнтовано на створення та реалізацію умов для самостійного свідомого вибору учнем власної рефлексії, шляхів самовдосконалення та самореалізації здорового способу життя.

У школі кожний рік проводиться загальношкільна спартакіада з таких видів спорту: легка атлетика, футбол, шахи, шашки, настільний теніс, волейбол, стрільба з пневматичної гвинтівки. Працюють секції футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, загальної фізичної підготовки. Традиційними стали спортивні турніри між збірними учнів, вчителів, батьків, жителів села у «Дні футболу», «Дні волейболу», «Дні баскетболу». На протязі навчального року проводяться змагання з легкоатлетичного кросу, «Козацькі забави», «Нумо хлопці! Нумо дівчата!», «Дні та тижні здоров'я» місячники оборонно-масової та спортивної роботи, присвячені Дню Збройних Сил України, Дню Перемоги. Проводимо також спортивні вечори. Неодноразово на спортивній базі школи проходили районні спортивні свята до Дня молоді, Дня Конституції, Дня незалежності України, Дня фізичної культури та спорту. Збірні команди школи - постійні учасники районних та міських змагань.

Організаторами та учасниками даних заходів є педагогічний, батьківський та учнівський колективи і звичайно меценати та органи місцевого самоврядування. У комплексі така робота дає добрі результати. А головний ефект полягає в тому, що діти полюбили фізичну культуру - вони не просто з радістю приходять на за­няття, красиво і правильно виконують вправи, беруть участь у змаганнях, а й охоче обговорюють усе, пов'язане з їхніми спортивними успіха­ми. І щиро прагнуть, щоб ці успіхи були якнайкращими.

Найулюбленішим видом ак­тивного відпочинку учнів та всього педагогічного колекти­ву школи стали туристські зльо­ти, які проводяться регулярно, починаючи з 2001 року. Це справж­ні свята єдності всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, педагогів, батьків.

Педагогічний колектив на­шої школи впроваджує в свою роботу  інноваційні, нестандартні підходи до організації фізичного вихо­вання школярів, що дає змогу більш повно і ефектив­но вирішувати завдання шко­ли щодо фізичного виховання школярів.

Здоров'я — це дар космосу самій людині. Його треба шанувати, не втрачати, а примножувати. Дбаючи про своє здоров'я, ми дбаємо про здоров'я майбутніх поколінь, всієї нашої української нації. Зберегти його допоможе здоровий спосіб життя. Пам'ятайте про це щохвилини, щогодини.  І живіть за девізом:

 

« Жодного дня без занять фізичною культурою та спортом ». 

Доброго вам здоров'я!

 

 

 

 

 

 

Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст.
електронна адреса: v_molscool@ukr.net

Адміністратор сайту - Пелешок Микола Олександрович

Хостинг від uCoz